Leden van het Nationaal Contactpunt (NCP)

Het Nederlandse NCP is een onafhankelijke organisatie en bestaat uit vier onafhankelijke leden met uiteenlopende achtergronden (internationaal opererend bedrijfsleven, vakbeweging, wetenschap en maatschappelijke organisaties) en vier adviserende leden van de meest betrokken departementen (Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) .

NCP members

Catelene Passchier
Beeld: ©NCP
Catelene Passchier, NCP-lid

Catelene Passchier is sinds februari 2018 lid van het NCP en is per 1 mei 2021 benoemd tot voorzitter van het NCP. Daarnaast is zij, sinds juni 2017, voorzitter van de Werknemers Groep in de International Labour Organisation (ILO) en lid van het bestuur van de Fair Wear Foundation. Ze studeerde rechten in Utrecht, was advocaat van 1981 – 1988 in Amsterdam en werd daarna beleidsadviseur van de FNV, met name op de terreinen arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen, internationale zaken, gelijke behandeling, en migratie. In 2003 werd ze gekozen tot lid van het dagelijks bestuur van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) in Brussel. Van 2010 tot 2017 was zij lid van het dagelijks bestuur van de FNV, eerst in de rol van cao coördinator en vervolgens als vicevoorzitter.  In die hoedanigheid was zij tevens lid van de Sociaal Economische Raad en van het bestuur van de Stichting van de Arbeid.

Fred van Haasteren
Beeld: ©NCP
Fred van Haasteren, NCP-lid

Fred van Haasteren is sinds juni 2016 lid van het Nederlands Nationaal Contactpunt. Hij studeerde rechten aan de Leidse Universiteit en promoveerde eind 2016 ook aan deze Universiteit op het onderwerp ‘fatsoenlijke flexibiliteit’. Hij was gedurende lange tijd in diverse functies werkzaam bij de Randstad Groep, op het laatst tot zijn pensionering eind 2012 als Executive Vice-President Sociale en Algemene zaken. Hij was tevens lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van VNO-NCW. Ook was hij Vice-President en President van de  internationale koepel van uitzendwerkgevers WEC / World Employment Confederation (voorheen CIETT). Hij vervult momenteel verschillende bestuursfuncties, waaronder het bestuurslidmaatschap van de Stichting Normering Arbeid/ SNA, de certificerende instelling die sedert 2007 toezicht uitoefent op de uitzendsector in Nederland.

Beeld: ©NCP
Joris Oldenziel, NCP-lid

Joris Oldenziel is sinds januari 2021 lid van het NCP. Hij is daarnaast Executive Director van het International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry, een juridisch bindende overeenkomst tussen kledingbedrijven en vakbonden gericht op het verbeteren van de veiligheid en gezondheid in kleding- en textielfabrieken in productielanden. Daarvoor was hij werkzaam bij SOMO, waar hij onder andere het OECD Watch netwerk opzette en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigde in de onderhandelingen rond de update van de OESO Richtlijnen in 2011.

Liesbeth Enneking
Beeld: ©NCP
Liesbeth Enneking, NCP-lid

Liesbeth Enneking is sinds december 2021 lid van het NCP. Zij is daarnaast verbonden aan de Erasmus School of Law (Erasmus Universiteit Rotterdam) in het kader van een bijzondere leerstoel Juridische Aspecten van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In haar onderzoek richt zij zich met name op de 'hard law' aspecten van het onderwerp, waaronder due diligence wetgeving en aansprakelijkheidsprocedures tegen multinationals naar aanleiding van milieu- en mensenrechtenschendingen in gastlanden. In haar capaciteit als juridisch-wetenschappelijk expert is zij al ruim 10 jaar actief betrokken bij het debat rond duurzaam ondernemen en bedrijven & mensenrechten. Zij heeft in dit kader talloze onderzoeksprojecten verricht voor nationale en internationale organisaties, waaronder NWO, het WODC en de Europese Commissie. Sinds 2019 is zij tevens lid van de Monitoringscommissie van het Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector.

Adviserende leden

De onafhankelijke leden van het NCP worden in hun werk ondersteund door vier adviserende leden. Deze adviserende leden zijn ambtelijke medewerkers van de meest betrokken ministeries: 

  • Dai Forterre (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Ondernemerschap) 
  • Ilse Pauwels (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Directie Internationaal)
  • Manon Post (Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Directie Internationale Zaken)
  • Hannah Tijmes (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek)