Melding indienen

Elke partij die op enige wijze betrokken is bij een vermeende schending van de OESO-richtlijnen door een multinationale onderneming kan bij een NCP hierover een melding indienen. Hieronder wordt beschreven aan welke vereisten een melding behoort te voldoen.

Voorbereiding van een melding

Voorafgaand aan het indienen van een melding kan elke betrokken partij contact opnemen met het NCP voor advies. Hiermee kan op informele wijze inzicht worden verkregen op de kans dat een melding in behandeling zal worden genomen en op daarvoor eventueel nog te verrichten inspanningen. Dit maakt een goede afweging mogelijk tussen inspanningen en het te verwachten resultaat. Ook kan het NCP langs deze weg mogelijk al een faciliterende rol spelen in het bij elkaar brengen van de verschillende partijen zodat een formele melding misschien vermeden kan worden. Een melding bij het Nederlandse NCP, dient in de Engelse of Nederlandse taal opgesteld te worden.

Indienen van een melding

Een melding moet worden ingediend bij het NCP in het land waar de vermeende schending plaats vindt. Wanneer in dat land geen NCP gevestigd is, kan de melding gedaan worden in het land waar het hoofdkantoor van het betrokken bedrijf gevestigd is.

Een melding kan bij het secretariaat van het Nederlandse NCP (in de Engelse of Nederlandse taal) worden ingediend per post of via het contactformulier. Bij het indienen van een melding is het van belang om zo volledig mogelijk uiteen te zetten waar de melding betrekking op heeft. Onderwerpen die in elk geval in een melding moeten worden opgenomen, zijn:

  • informatie over de melder(s)
  • informatie over de organisatie waar de melding betrekking op heeft
  • inhoud van de melding: wat is de vermeende schending, en op welke onderdelen van de OESO-richtlijnen heeft deze betrekking
  • wanneer relevant, informatie over parallelle procedures, bijvoorbeeld een lopende rechtszaak over een (deel van de) melding.

De melding zal vervolgens beoordeeld worden op een aantal criteria om te bepalen of de melding wel of niet verder in behandeling genomen zal worden. U kunt hierover alles lezen in de procedure 'indienen van specifieke gevallen' bij het Nederlandse NCP. 

OECD Watch heeft een gids uitgegeven die meer informatie biedt over hoe een melding vorm te geven: Calling for Corporate Accountability: a guide to the 2011 OECD Guidelines for Multinational Enterprises.