Bemiddeling

Het NCP biedt de mogelijkheid om bij een melding of probleem, met instemming van de betrokken partijen, te bemiddelen tussen partijen.

Komen partijen er samen niet uit en zijn er redenen om een melding verder te onderzoeken, dan kan het NCP als bemiddelaar worden ingezet. Deze bemiddeling is gericht op het vinden van een oplossing voor de toekomst naar tevredenheid van de betrokken partijen, waarbij het NCP een rol als neutrale tussenpartij heeft. Het NCP kan zelf bemiddelen of kan een externe mediator vragen om deze rol te vervullen.

Het gebruiken van bemiddeling als middel om tot een oplossing te komen heeft een aantal voordelen:

  • Mediation bevordert de vrijwillige naleving van de procedures voor het implementeren van de OESO-richtlijnen.
  • Het is mogelijk een breder thema te adresseren dan alleen datgene wat in eerste instantie de aanleiding is geweest voor de bemiddeling en het betrekken van andere stakeholders hierbij, mits alle betrokken partijen hiermee instemmen.
  • Mediation biedt een alternatieve vorm van geschillenbeslechting die uitgaat van gezamenlijke belangen, zonder dat hierbij een formelere rechtsprocedure voor ingezet hoeft te worden.
  • Voor deze bemiddelingsrol van het NCP gelden een aantal belangrijke uitgangspunten, die zijn vastgelegd in de OESO-richtlijnen. Bemiddeling door het NCP is transparant, onpartijdig, billijk en verenigbaar met de richtlijnen.

Daarnaast is de bemiddeling gebonden aan een aantal afspraken rond vertrouwelijkheid van de procedure en welke informatie wel of niet openbaar gemaakt kan worden. Nadere informatie hierover vindt u in de procedure 'indienen van specifieke gevallen' bij het Nederlandse NCP