Instellingsbesluit 2014 zorgt voor verfijning en versterking werkzaamheden NCP

Om het NCP gedegen en toekomstbestendig zijn werk te laten uitvoeren is het ministerie van Buitenlandse Zaken gekomen tot een nieuw Instellingsbesluit voor het NCP. Het nieuwe Instellingsbesluit sluit beter aan bij de ontwikkelingen in het internationale domein en de ambitieuze Nederlandse agenda op het gebied van IMVO. Dit heeft een aantal vernieuwingen tot gevolg, onder andere op het gebied van dialoog en overleg.

In het nieuwe Instellingsbesluit zijn de volgende vernieuwingen beschreven, waarvan er enkelen al deels in de praktijk zijn gebracht:

  • Het NCP krijgt een meer expliciete rol bij het interpreteren van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk voor het kabinet om het NCP te vragen bedrijfsoverstijgend onderzoek uit te voeren of kan het NCP een rol krijgen bij het sluiten van IMVO-convenanten.
  • Het NCP krijgt meer ruimte om dialoog over de OESO-richtlijnen te begeleiden, ook als deze geen formele melding betreft omtrent een (vermeende) schending van één van de richtlijnen.
  • Overleg van het NCP met andere belanghebbenden, in het bijzonder VNO-NCW, OECD Watch en FNV (mede namens overige vakbonden), ), het zogeheten NCP+, is geformaliseerd.
  • In aanvulling op reeds bestaande advisering door leden van de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft het NCP de mogelijkheid om ook advies in te winnen bij andere vakdepartementen, bij mogelijke toekomstige MVO-discussies in het domein van deze departmenten.