Verslag NCP stakeholderbijeenkomst 29 november 2011

Wordt MVO minder vrijblijvend? Hoe gaan accountants om met de herziene OESO-richtlijnen? En hoe pakt de financiële sector dit op? Die vragen stonden centraal bij het NCP-stakeholdersoverleg op 29 november.

Deelnemers

NCP voorzitter mr. Frans Evers heet ruim 60 deelnemers vanuit een breed stakeholderveld welkom: brancheorganisaties, werkgevers- en werknemers organisaties, NGO’s, overheden,wetenschap en onderwijs. Hij constateert dat de bijeenkomst ook steeds meer een ontmoetingsplek voor betrokkenen is.

Minder vrijblijvend?

Prof. mr. Jan Eijsbouts, bijzonder hoogleraar MVO in Maastricht, hanteert een breder begrip voor MVO; hij rekent ook de juridische regelingen die bedrijven op dit gebied aangaan, tot MVO. Voor een bedrijf is naar zijn mening het verschil niet meer zo groot, zeker niet met de komst van de huidige OESO-richtlijnen. Een bedrijf als Akzo Nobel baseert zijn business principles al sinds de jaren ’70 op o.a. de Richtlijnen. Eijsbouts concludeerde dat MVO steeds minder vrijwillig wordt, doordat bedrijven MVO aspecten opnemen in hun corporate gedragscodes, business principles en compliance-beleid. Door de toevoeging van het Ruggie Framework worden de richtlijnen steeds krachtiger, zeker door de koppeling met GRI, ISO 26000 en het klachtenmechanisme van het NCP.

Vrijwilligheid

De aanname van een brede MVO definitie gaf stof tot discussie over het vrijwillige karakter van MVO. Volgens internationale definities (o.a. EU) is MVO datgene wat bedrijven doen naast en bovenop hun wettelijke verplichtingen.

Ontwikkelingen binnen de financiële sector

Gerard van Baar van het Holland Financial Centre gaf een korte toelichting op de ontwikkelingen binnen de financiële sector. De sector is in kleine formatie bezig met een paper dat in het 2e kwartaal van 2012 klaar moet zijn. Onderwerpen van de paper betreffen onder meer due diligence, de synergie tussen standaarden en richtlijnen en draagvlak van de sector.

Behoefte van de markt: verificatie

De grote vier van de accountancy zijn door het NCP benaderd met de vraag hoe de verificatie van CSR jaarverslagen kan worden afgestemd op de nieuwe richtlijnen. Dick de Waard van Ernst & Young, bijzonder hoogleraar in Groningen, en Udeke Huiskamp van Deloitte zorgden voor een interessante discussie. Zij gaven aan dat er nog geen eenduidige antwoorden zijn, maar dat de accountants het zeker tot hun taak rekenen om hun cliënten op het "verplichtend karakter" van de richtlijnen te wijzen en tevens over de consequenties en risico's van het niet meenemen van de richtlijnen in de niet financiële informatie te wijzen.

De accountants worden steeds meer benaderd voor de controle van duurzaamheidverslagen. Immers, een verslag met een stempel van een gerenommeerd accountancybedrijf doet het goed. Maar eigenlijk is de sector daar niet voldoende op toegerust qua vakinhoudelijke MVO -kennis. Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle duurzaamheidverslagen wereldwijd veel fouten bevatten, aldus SOMO, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Een goed controlemechanisme is dus zeker gewenst.

Vanuit GRI wordt er op gewezen dat er wordt gewerkt aan een document dat de verbinding zal leggen tussen de GRI aanbevelingen en de OESO richtlijnen.

Dilemma’s

Er waren een paar internationale bedrijven benaderd door het NCP om over actuele dilemma’s te komen praten inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Helaas is dit niet gelukt. Eén multinational zag hiervan af vanwege het veronderstelde overwegend NGO karakter van de bijeenkomst. Het NCP wijst op haar onafhankelijke positie en streeft er naar met de halfjaarlijkse stakeholderbijeenkomst een open en transparant podium te bieden voor álle stakeholders.

Update van zaken

De Nidera case is een goed voorbeeld van de bemiddelende rol van het NCP. Door een positieve en consensus gerichte opstelling van alle partijen, NGO’s en Nidera, is het conflict opgelost en zijn er concrete afspraken gemaakt. Met name de actieve participatie van de CEO van Nidera heeft de zaak voorspoedig versneld.

U kunt hier meer lezen over alle NCP cases.