Nieuwe termijn NCP leden

Met ingang van 1 april zijn Frans Evers, Lodewijk de Waal, Herman Mulder en Joske Bunders een nieuwe termijn van 4 jaar aangegaan bij het Nationaal Contact Punt voor de OESO richtlijnen (NCP).

Het NCP bevordert de naleving van de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Daartoe kan het meldingen behandelen van vermeende schendingen van de richtlijnen door Nederlandse bedrijven.

De OESO richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 42 andere overheden) van bedrijven in het buitenland verwacht op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ze bieden een handvat voor gedragscodes van ondernemingen om met maatschappelijke kwesties als kinderarbeid, milieu en corruptie om te gaan.

Het NCP heeft sinds 2007 ervaring opgedaan met de bemiddeling tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Meldingen die in behandeling zijn genomen betroffen G-star, Shell en Makro.

Omdat meldingen van vermeende schendingen dikwijls langlopende conflicten betreffen, experimenteert het NCP momenteel ook met een preventieve aanpak. Hierbij worden partijen in een vroeg stadium bij elkaar gebracht zonder dat daar een formele melding aan vooraf is gegaan. Dit houdt onder meer in dat ook bedrijven bij het NCP terecht kunnen wanneer een conflict met een NGO of een vakbond zich lijkt aan te dienen. Het NCP werkt dan als onafhankelijke bemiddelaar die de partijen ondersteuning biedt m.b.t. inhoudelijke vragen en dilemma’s, gericht op het voorkomen en oplossen van problemen. Hierdoor komt er meer ruimte voor partijen om met een brede blik te spreken over gezamenlijke belangen. Deze aanpak heeft inmiddels tot de eerste bevredigende resultaten geleid.

De vier NCP bemiddelaars worden door het Ministerie van EL&I benoemd met instemming van de ministers van BZ, SZW en I&M. De vier leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep. Dit onafhankelijke NCP is sinds 2007 in werking. Alle OESO landen hebben een NCP; het Nederlandse is in zijn onafhankelijke vormgeving uniek binnen de OESO.