I-II Uitgangspunten en ketenbeheer

OESO-richtlijnen hoofdstuk 1 & 2: Uitgangspunten en ketenbeheer

De OESO-richtlijnen formuleren voor internationaal ondernemen een aantal algemene beginselen. De rode draad daarbij is het in acht nemen van de 'regels' van het land waar uw onderneming actief is en verantwoord ketenbeheer.

Kijkt u naar de volgende aandachtspunten:

 • De lokale wet- en regelgeving naleven: volg in eerste instantie de nationale wet- en regelgeving en breng deze in lijn met de OESO-richtlijnen wanneer die wetgeving ontoereikend is.
 • Door bij te dragen aan de economie van andere landen, met inbegrip van aandacht voor mens en milieu, is duurzame ontwikkeling ter plekke mogelijk.
 • De mensenrechten respecteren van degenen die gevolgen ondervinden van uw bedrijfsactiviteiten.
 • De opbouw van lokale capaciteit bevorderen door nauwe samenwerking met de plaatselijke gemeenschap: door nauw samen te werken met de mensen in de plaats/streek waar u zaken doet, helpt u de lokale gemeenschappen om zich te ontwikkelen. Door het creëren van werkgelegenheid en het aanbieden van scholing, bevordert u de ontwikkeling van 'menselijk kapitaal'. Autoriteiten zullen het waarderen als u op deze manier investeert in een land en u kweekt begrip voor uw activiteiten en commitment van de plaatselijke bevolking.
 • Geen uitzonderingsposities bedingen als het gaat om mensenrechten, milieu, gezondheid, veiligheid, arbeid en belastingen: regels zijn regels, waar u ook zaken doet. Het is niet aan te bevelen om voor uw onderneming uitzonderingsposities te bedingen. Zo blijft u geloofwaardig en een betrouwbare zakenpartner.
 • Beginselen van goed ondernemingsbestuur formuleren en toepassen: vanaf 2009 is MVO als een thema opgenomen in de corporate governance code - de ‘Code Frijns’ (de opvolger van de ‘Code Tabaksblat’). MVO wordt daarmee expliciet gezien als onderdeel van goed ondernemingsbestuur.
 • Beheerssystemen en mechanismen voor zelfregulering inbouwen die het vertrouwen tussen de lokale samenleving en de onderneming bevorderen.
 • Niet straffen of discrimineren van werknemers die aandacht vragen voor praktijken die in strijd zijn met de lokale wet of de richtlijnen (klokkenluiders).
 • Toepassen van due diligence in de keten: het uitvoeren van een MVO risicoanalyse of een impact assessment verstaan, waarmee mogelijke MVO-risico's in kaart worden gebracht brengen om deze te voorkomen of te verminderen.
 • Leveranciers en onderaannemers stimuleren gedragsregels toe te passen die verenigbaar zijn met de Richtlijnen. Ketenverantwoordelijkheid betekent dat u al het mogelijke doet om in de gehele keten verantwoord ondernemen mogelijk te maken en te bevorderen. Dat betekent dat u ervoor zorgdraagt dat ook uw leveranciers en onderaannemers zoveel mogelijk de aanbevelingen van de OESO volgen. Financiers, overheden en klanten zullen hier in toenemende mate naar vragen.
 • Geen ongepaste inmenging in politieke aangelegenheden in het gastland.