VI Milieu

OESO-richtlijnen hoofdstuk 6: Milieu

De OESO streeft naar duurzame ontwikkeling op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. Dat beginsel is vertaald in een aantal richtlijnen. Door deze aanbevelingen op te volgen, kunt u als ondernemer niet alleen kosten besparen, maar profiteren u, uw werknemers en de omgeving van een gezonde, veilige en schone werkomgeving.

U kunt als ondernemer het volgende doen:

 • Rekening houden met de noodzaak het milieu, de volksgezondheid en de veiligheid te beschermen.
 • Een geschikt milieubeheersysteem invoeren en in stand houden met betrekking tot: dataverzameling & analyse; meetbare doelstellingen; monitoring & evaluatie. Met een milieubeheerssysteem kunt u in uw bedrijfsproces daadwerkelijk met milieu, gezondheid en veiligheid rekening houden. Door het meten van uw prestaties op dit gebied en door geregelde evaluatie van uw doelstellingen, krijgt u een beter inzicht in wat er allemaal gebeurt in uw bedrijf.
 • Uw werknemers adequaat onderwijs en training geven over milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties: denk aan opleidingen als het omgaan met gevaarlijke stoffen; het voorkomen van milieuongevallen; het opstellen van milieueffectrapportages; publieksvoorlichting en milieutechnologie.
 • De lokale bevolking adequaat informeren over milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties.
 • Uitvoeren van levenscyclusanalyses (LCA) en milieueffectrapportages (MER): door producten, diensten en processen tijdens hun gehele levenscyclus te volgen, kunt u alles wat op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid binnen uw onderneming gebeurt, goed in kaart brengen. Zo'n levenscyclusanalyse (LCA) helpt u om de juiste beslissingen te nemen. Bij ingrijpende bedrijfsbeslissingen voor het milieu bent u overigens soms wettelijk verplicht om een milieueffectrapportage (MER) te laten opmaken.
 • Effectieve maatregelen nemen om schade te voorkomen of te beperken: een ondernemingsactiviteit kan schadelijk zijn, terwijl dat wetenschappelijk gezien nog niet vaststaat. U kunt dan uw verantwoordelijkheid nemen en toch alvast voorzieningen treffen. Voorkomen is beter dan genezen. Door het tijdig nemen van maatregelen kunt u schade voorkomen.
 • Een rampenplan opstellen voor noodsituaties: een rampenplan beschrijft wat het bedrijf moet doen bij ongevallen en noodsituaties. Om ernstige schade aan het milieu en de lokale bevolking te voorkomen, te beperken en te beheersen moet uw bedrijf direct handelend kunnen optreden en ook onmiddellijk brandweer, politie en ziekenhuis kunnen inschakelen.

Daarnaast is het van belang voortdurend de milieuprestaties in uw bedrijf en in uw keten te verbeteren, bijvoorbeeld door: 

 1. Technologieën of procedures van uw - op dit gebied best presterende - bedrijfsonderdeel in uw gehele onderneming toe te passen.
 2. Producten en diensten te leveren die zo min mogelijk schade toebrengen aan het milieu, de broeikasgassenuitstoot verminderen en efficiënt zijn als het gaat om energie- en grondstofverbruik (recyclen waar mogelijk). 
 3. Uw klanten milieubewust te maken door accurate informatie te verschaffen over uw producten (bijvoorbeeld broeikasgassenuitstoot, gebruik van hulpbronnen etc.). 
 4. Een lange termijnstrategie te ontwikkelen, bijvoorbeeld over uitstootreductie, doelmatig gebruik van hulpbronnen, behoud van biodiversiteit en reductie van giftige stoffen.