IV Mensenrechten

OESO-richtlijnen hoofdstuk 4: Mensenrechten

Sinds 2011 bevatten de OESO-richtlijnen een nieuw hoofdstuk over mensenrechten. Naast de plicht van overheden om mensenrechten te waarborgen, hebben ook bedrijven verantwoordelijkheden wanneer het de mensenrechten betreft.

Het gaat om de volgende aandachtspunten:

  • De internationaal erkende mensenrechten te respecteren en inbreuken daarop van derden te helpen voorkomen of aan te pakken als zij zich voordoen: deze internationaal erkende mensenrechten zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en gaan in op thema's als: recht op leven; recht op vrijheid; gelijkheid voor de wet en eerlijke rechtsgang; geen oneerlijke gevangenschap; geen foltering, geen slavernij; recht op privacy; recht op eigendom; vrijheid van meningsuiting; recht op sociale zekerheid; recht op ontspanning; recht op onderkomen, eten en onderwijs; recht op vrede; en de plicht om deze rechten voor elkaar te beschermen.
  • Het aanpakken en verminderen van ongunstige effecten op mensenrechten die direct verband houden met uw bedrijfsactiviteiten of die van uw ketenpartners.
  • Een beleid te hebben waarmee uw bedrijf laat zien de mensenrechten te respecteren.
  • Uitvoeren van due diligence op mensenrechtengebied in de keten: hiermee wordt bedoeld het uitvoeren van een risicoanalyse of een impact assessment, waarmee mogelijke mensenrechtenrisico's in kaart worden gebracht om deze te voorkomen of te verminderen.
  • Mee te werken en bij te dragen aan herstel procedures wanneer sprake is van ongunstige effecten op de mensenrechten als gevolg van uw bedrijfsactiviteiten of die van uw ketenpartners.